​הדרך האדומה של הלב

אלעד כרמל

 תקנון הרשמה לפעילות

הצהרה על ויתור ושחרור מאחריות

אני מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:
1. בכוונתי להשתתף בפעילות "הדרך האדומה של הלב" אשר כוללות טקס סווט לודג' (סאונה אינדיאנית), הדלקת מדורות, שהיה ופעילות בטבע.

2. מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן המאפשר לי לקיים פעילות בסווט לודג', וכל פעילות אחרת.

הנני מתחייב/ת להודיע  באופן מיידי על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך שהותי בשטח, אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי.
3. אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת, וכי לא אשתתף בפעילות כלשהי אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה.
 הנני מאשר שאני בריא/ה ואין שום בעיה בריאותית שמונעת ממני להשתתף בבפעילות "הדרך האדומה של הלב". 

4. הנני מצהיר/ה כי בידי ציוד המתאים לפעילות - נעליים סגורות, כובע, ציוד לינה וקמפינג וכל ציוד הדרוש לי.
5. ברור לי לחלוטין כי פעילות במסגרת "הדרך האדומה של הלב", השתתפות בסווט לודג', שהיה מול האש, הליכה בשטח וכיו"ב, הינה על אחריותי האישית בלבד ואינה מבוטחת.  פעילות הכרוכה במאמצים ובסיכונים ניכרים, והעלולה אף לגרום לכך שיגרם לי נזק, רכושי ו/או גופני, לרבות מקרי פציעה ואפילו מוות.
6. קיבלתי הסברים מפורטים בטרם תחילת פעילותי בשטח על הסיכונים הנובעים מהפעילות בו, ובהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות.
7. לאור האמור בסעיף 6 לעיל הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך פעילותי בקורס, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי ו/או לאדם אחר כתוצאה מהפעילות (מעשים או מחדלים), בין אם במהלך המפגש ובין אם לאו.
8. הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את "הדרך האדומה של הלב" , אלעד וינשטיין והצוות מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות לקויים אשר ניתנו לי במהלך הפעילות.

ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי אלעד וינשטיין ואנשי הצוות, בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה מפעילותי ב"הדרך האדומה של הלב".

9. אני נותן את הסכמתי העקרונית לשיתוף תמונותי כחלק מהפעילות ברשתות החברתיות ובאתר. 

10. אישור תקנון זה ונתינת כתובת המייל שלי מהווה אסמכתא לבקשתי להצטרף לרשימת התפוצה של "הדרך האדומה של הלב", פרטי ישארו חסויים ולא ימסרו לגורם שלישי. בכל רגע אוכל לצאת מרשימת התפוצה בהודעת "הסר".
11. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפות בפעילות "הדרך האדומה של הלב", כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היה מתאפשר לי להשתתף בפעילות, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

 

מדיניות ביטול עסקאות 

12. מדיניות ביטול העסקאות שלנו מבוססת על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי הביטול לפני כל ביצוע עסקה

פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.

בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪ .

בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

במידה ושולמה מקדמה לצורך הרשמה ושמירת מקום המקדמה לא תוחזר.

לא ניתן לקבל כל החזר על ביטול שאירע פחות מ 7 ימים קודם למועד מתן השירות או במידה ומכל סיבה שהיא פורשים באמצע הפעילות.

לקריאה נוספת גלשו לאתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או בטלפון 1-800-800-132

ביטול עסקה שנסלקה וקבלת החזר כספי מלא או חלקי תבוצע בפועל תוך 30 יום ממועד מתן האישור לביטול העסקה על ידי חברת אגש"ח שיטים בע"מ. עמלות שונות הנגבות על ידי גופיי סליקה שונים כגון חברות האשראי או אתרי אינטרנט לא יוחזרו ובכל מקרה של תביעות וטענות על סכומים אלה יש לפנות ישירות לחברות הסולקות. במקרים בהם העסקה שולמה על ידי כרטיס לחיוב מיידי בחשבון הבנק (כרטיס שאינו כרטיס אשראי) כמו כרטיס דירקט למשל עלול לקחת הזיכוי עד 45 יום וזאת בהתאם לנהלי חברות האשראי ועל פי נוהלי החזר כספים הנהוגים בחברות אלה.
 

אלעד כרמל

מטפל בפסיכותרפיה טראנס - פרסונלית, ריברסינג והנחיית קבוצות במכללת רידמן לרפואה משלימה. הולך בדרך האדומה מזה שנים רבות, נושא מקטרת תפילה, מנחה טקסי סווט לודג' ומסעות חזון, סדנאות שמאניזם ומודעות. מלמד קורס מבוא וקורס הכשרת מנחים. 

יוצר ובונה אוהלים אינדיאנים, תופי רפואה ואמנות שבטית.